Nasz Program

Nowoczesna Gmina Pruszcz Gdański

Program rozwoju gminy Pruszcz Gdański

Porozumienia Samorządowego Karola

Gmina Pruszcz Gdański jest obecnie bardzo szybko rozwijającą się gminą, z dużym rocznym przyrostem nowych mieszkańców. Swój rozwój zawdzięcza idealnej lokalizacji pomiędzy węzłami A1/DK91, S7/DW226 i bliskością aglomeracji trójmiejskiej. Wzrastające rokrocznie dochody gminy (większość stanowią wpływy z podatku PIT i CIT) są rozdysponowywane głównie na wzrastające wciąż zapotrzebowanie w inwestycje drogowe i oświatowe. Ten trend chcemy kontynuować, gdyż zobowiązuje do tego plan zagospodarowania przestrzennego i potrzeby infrastrukturalne mieszkańców. Równocześnie w tak dynamicznie rozwijającej się gminie sporym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Dynamiczna zabudowa górnych tarasów gminy oraz wzrost ilości mieszkańców obnażył słabe punkty gminnej spółki Eksploatator, która w roku 2016 została skrytykowana przez kontrolującą ją Komisję Rewizyjną oraz Radę Nadzorczą spółki. Problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody do wszystkich mieszkańców będą się pogłębiały, dlatego należy skorelować działania i napisać realną koncepcję zagospodarowania wody w Gminie Pruszcz Gdański dostosowanie jej do planu zagospodarowania oraz zasobów wodnych.
Rosną również oczekiwania mieszkańców co do świadczonej opieki żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej. Obecne władze gminy nie rozwiązują w zupełności założeń ustawy o wychowaniu w oświacie, co do zapewnienia miejsca dla wszystkich zainteresowanych opieką przedszkolną dzieci. Miejsc wciąż brakuje, a porozumienia z przedszkolami niepublicznymi do tej pory nie udało się osiągnąć. Dużym zmartwieniem jest też konflikt władz gminy z przedszkolami niepublicznymi, które zarzucają gminie zaniżanie podstawy, z której obliczana była dotacja przyznawana na jedno dziecko w przedszkolu. Przegrana sprawa w sądzie może zakończyć się milionowymi odszkodowaniami dla przedszkoli. Taka sytuacja wymaga załagodzenia sporu, a obecne władze nie są zainteresowane porozumieniem z przedsiębiorcami. Niekomfortowa jest również sytuacja, w której większość szkół działa na dwie zmiany. Uważamy, że szczególnie w rejonie Juszkowa, brak szkoły jest bardzo zauważalny. Tę sytuację trzeba zmienić.

Gmina Pruszcz Gdański należy do Związku Metropolitalnego, do którego rokrocznie oddaje składki za członkostwo. Związek ma na celu dążenie m.in. do ujednolicenia komunikacji i wprowadzenia jednego biletu na terenie wszystkich gmin. Należy w końcu poczynić realne starania, aby w gminie pojawiła się komunikacja miejska, a przynajmniej postarać się o wprowadzenie biletu metropolitalnego, który będzie obowiązywał również na terenie naszej gminy.

Rozwój gminy nie przekłada się w tym momencie na kieszeń podatnika. Gmina rokrocznie spada w rankingu zamożności gmin licząc dochód na jednego mieszkańca. Ten trend należy odwrócić, tak aby mieszkańcy i inwestorzy odczuli, że mieszkają w coraz bogatszej gminie. Od 16 lat stawki podatkowe w gminie obniżone zostały realnie tylko raz – w roku 2016 m.in. na wniosek radnych naszego komitetu i dotyczyły obniżki podatku transportowego oraz likwidacji podatku od posiadania psów. Przez lata zaniedbana została partycypacja społeczna, która uwidacznia się coraz mniejszą frekwencją podczas zebrań wiejskich. Fundusz Sołecki w większej kwocie został wprowadzony bardzo późno, pomimo że od roku 2010 radni  i sołtysi związani z naszym komitetem naciskali na jego jak najszybsze wprowadzenie. Odbudowanie utraconego w ten sposób zaufania mieszkańców, którzy zostali wykluczeni z możliwości decydowania o mikro rozwoju swoich miejscowości będzie wyzwaniem dla kolejnych władz gminy. Proponujemy szereg rozwiązań, aby z powrotem upodmiotowić mieszkańców gminy, zarówno tych mieszkających tu od lat i oczekujących na inwestycje, jak i nowoprzybyłych, których oczekiwania wobec tak rozwijającej się gminy są również bardzo wysokie.

Rozwój gminy niestety nie jest zasługą dobrej strategii długoterminowej. Szczególnie widać to w roku wyborczym, w którym po 16 latach rządów dwukrotnie wzrastają wydatki majątkowe gminy. Dobrze zaplanowane gospodarowanie w gminie, nie wymagałoby “kupowania” poparcia mieszkańców nowymi inwestycjami, a zbudowane przez lata zaufanie  zaowocowałoby spokojnym oczekiwaniem na zaplanowane wcześniej inwestycje w danej miejscowości. Zamierzamy zawrzeć porozumienie z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański, tak aby mieli realny wpływ na ścieżkę rozwoju gminy w bliższej i dalszej przyszłości.

 

Program Rozwoju Gminy Pruszcz Gdański #postawNaRozwoj

 • ZAUFANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY

Zawrzemy porozumienie z mieszkańcami gminy dotyczące planu inwestycyjnego zakładającego zrównoważony rozwój części wyżynnej i nizinnej gminy w formie Planów Rozwoju Gminy na lata 2019-2024 i 2025-2030. W obecnej chwili realny wpływ mieszkańców, sołtysów, rad sołeckich a często i samych radnych na tworzenie budżetu średnio i długoterminowego jest niewielki. W zasadzie koncepcja średnio i długoterminowa w obecnej chwili nie istnieje, a decyzje w sprawach budowy infrastruktury, placów zabaw, dofinansowaniu klubów sportowych i rozwiązywaniu wielu problemów podejmowane są na bieżąco. Ich realizację często skumulowaną możemy zaobserwować w roku wyborczym. Gmina Pruszcz Gdański zasługuje nie tylko na strategię rozwoju gminy, której posiadanie jest wymogiem ustawowym, ale na jasny skonsultowany z mieszkańcami plan rozwoju, który będzie można łatwo rozliczyć w kolejnych wyborach. W opiniowaniu Planu Rozwoju Gminy udział weźmie powołana do tego 50 osobowa komisja, w której skład wejdą wszyscy sołtysi Gminy Pruszcz Gdański oraz przedstawiciele stowarzyszeń, GTS Pruszcz Gdański, jednostek kulturalnych i oświatowych. Tworzyć go będą mieszkańcy w formie konsultacji, a także z wykorzystaniem internetu.

 • WSPÓŁPRACA Z GMINAMI I RZĄDEM 

Chcemy położyć większy nacisk na współprace z Miastem Pruszcz Gdański oraz powiatem gdańskim. Dotychczas urzędy zrzucały na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania i inicjatywy, obarczając się wzajemnie kosztami, które trzeba by ponieść. Należy zacieśnić współpracę z Miastem Pruszcz Gdański szczególnie w zakresie edukacji szkolnej i przedszkolnej, wspólnych przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, czy komunikacji zbiorowej. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na przyszłą współpracę z powiatem gdańskim w zakresie koordynacji odśnieżania dróg i większej częstotliwości koszenia traw i poboczy. Poszczególne ulice w miejscowościach powinny być równocześnie okoszone, jak i odśnieżone. Wiemy również, jak zabiegać o środki rządowe. Wymaga to również uczestnictwa w wielu spotkaniach, gdzie pojawiają się przedstawiciele rządu. Ta sfera jest obecnie bardzo zaniedbana ze względu na trwający w Polsce konflikt PO – PiS. Gmina wymaga, aby zarządzał nią sprawny, bezpartyjny menedżer, który będzie potrafił skutecznie zabiegać zarówno o środki rządowe, jak i europejskie.

 • KOMUNIKACJA MIEJSKA W GMINIE

Wprowadzenie zgodnie z założeniami rozwoju Związku Metropolitalnego w miejscowościach takich jak Juszkowo, Borkowo, Straszyn, Rotmanka, Łęgowo, Cieplewo, Rusocin, Wiślinka komunikacji miejskiej zintegrowanej z komunikacją miejską w Gdańsku. Obecne kierunki komunikacji gminnej w bardzo małym stopniu uwzględniają potrzebę integracji komunikacyjnej z Gdańskiem. Zdecydowana większość osób uczy się, studiuje i pracuje w Trójmieście, co potwierdzają wyniki badań zawarte w Strategii Rozwoju Gminy. Proponujemy również zawarcie porozumienia z miastem Pruszcz Gdański o wydłużenie linii 107 do Rokitnicy, Radunicy i Roszkowa, a jeśli osiągnięcie porozumienia w tej kwestii okaże się niemożliwe, integracja Rokitnicy i Radunicy z komunikacją ZTM Gdańsk. W pozostałych miejscowościach komunikacja powinna być prowadzona w oparciu o mniejsze autobusy lub busy, ze zwiększoną częstotliwością kursów i zintegrowanej komunikacji zarówno z Pruszczem, jak i Gdańskiem. Warto wskazać, że radni naszego komitetu od kilku lat bezskutecznie zabiegają wśród obecnych radnych o rozważenie możliwości wprowadzenia komunikacji gdańskiej.

 • BON EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

W Gminie Pruszcz Gdański mieszka według szacunków około 2000 osób, które nie są zameldowane. Jest to ich świadomy wybór spowodowany korzystaniem z usług świadczonych przez sąsiednie gminy – przedszkolnych i szkolnych. Przez ostatnie 16 lat mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański nie byli zachęcani obniżaniem podatków, ani wprowadzaniem odpowiednich ulg, a jeśli dochodziło do jakichś udogodnień (bon żłobkowy) kulała kampania informacyjna na ten temat. W związku z tym proponujemy porozumienie o włączenie wszystkich niepublicznych przedszkoli do sieci publicznych, co nie spotkało się dotychczas z aprobatą podmiotów prowadzących placówki z uwagi na drastycznie niską w porównaniu z sąsiednimi gminami dotację. Innym rozwiązaniem będzie bon edukacyjny dla mieszkańców korzystających z przedszkoli w przypadku nieuzyskania miejsca w najbliższym przedszkolu gminnym przyznawany na każde dziecko. Który pozwoli na uzyskanie równych szans na skorzystanie z opieki przedszkolnej przez wszystkie dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

 • DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU

Proponujemy przy każdym projekcie budowy nowej drogi lub chodnika gminnego umożliwienie technicznego dostępu dla firm świadczących usługi telekomunikacyjne, tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców dostęp do szerokopasmowego Internetu. Obecnie pomimo niewielkich dodatkowych kosztów projektowych i budowlanych nie buduje się kanałów technicznych umożliwiających łatwe i tanie wprowadzenie szybkiego Internetu do każdego domu.

 • ZDROWIE

W Polsce problemy z nadwagą i otyłością ma już prawie 64% mężczyzn i 46% kobiet. Problem ten rozpoczyna się już u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą się podwoiła. Chcemy wprowadzić profilaktykę zdrowotną do szkół i przedszkoli, aby zapobiegać problemom z nadwagą i otyłością u dzieci. Zwrócimy również uwagę na różnorodność zajęć w-f i opiekę psychologiczno-pedagogiczną, aby dzieci chętniej uczęszczały na zajęcia sportowe. Dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.  

 • BOGATE I TURYSTYCZNE ŻUŁAWY

Żuławy w porównaniu do części wyżynnej zmieniają się najmniej dynamicznie. Są jednocześnie wizytówką krajobrazową i promocyjną Gminy Pruszcz Gdański w całej Polsce i Europie. Ten ogromny potencjał jest niewykorzystany. Na najbardziej popularnej wśród krajowych i zagranicznych turystów aplikacji: Trip Advisor nie znajdziemy żadnego obiektu z Gminy Pruszcz Gdański, a tym bardziej z Żuław. Obecne działania w celu promocji nowopowstałych obiektów turystycznych na terenie gminy skupiają się jedynie na wąskiej grupie odbiorców z terenu gminy, a brak obiektów zamieszczonych choćby na najbardziej popularnej wśród turystów aplikacji pokazuje, jak wiele w tym temacie jest jeszcze do zrobienia. Proponujemy wzmocnienie promocji Żuław, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, tak aby przyciągnąć turystów spoza terenu gminy i powiatu. Utworzymy i wypromujemy przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami tzw. strefy przyjazne turystom – kempingi, agroturystyka, hotele, noclegi i przystanie.

 • KANALIZACJA I GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest budowa tzw. „Rury Żuławskiej” dla naszej gminy. Będziemy mocno zabiegać o jej realizację, a dzięki temu umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji w miejscowościach, w których jest ona obecnie nieosiągalna. Konieczna dla rozwoju żuław i ochrony środowiska jest gazyfikacja miejscowości żuławskich,  pozbawionych obecnie takiej możliwości. Dzięki ekspertom w tej dziedzinie, którzy wchodzą w skład naszego komitetu poczynimy poważne kroki, aby dotrzeć z dostępem do gazu do większości miejscowości.

 • ULGI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Obecnie wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi około 3% wszystkich dochodów gminy. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozwoli zachęcić mieszkańców do meldowania się terenie naszej gminy, a już zamieszkałym pozwoli zaoszczędzić rocznie w budżecie domowym od kilkunastu do kilkuset złotych. Przedsiębiorcom proponujemy utworzenie stref ekonomicznych całkowicie zwolnionych z podatku na kilka lat w miejscach mniej atrakcyjnych lokalizacyjnie.

 • MOBILNA APLIKACJA E-URZĄD

Proponujemy wprowadzenie aplikacji umożliwiającej załatwienie większości spraw w urzędzie poprzez urządzenie mobilne. Aplikacja, która pojawiłaby się wraz z ulepszoną formą strony internetowej Urzędu Gminy (obecna jest nieczytelna) pozwoli m.in na zgłoszenie działalności gospodarczej lub dokonanie w niej zmian, złożenie wniosku o wydanie dokumentów, wydanie odpisów aktów urodzenia i załatwienie wielu innych wymagających dłuższej wizyty w urzędzie spraw. Ponadto aplikacja będzie miała funkcję informacyjną: o terminach rekrutacji do szkół i przedszkoli, rozkładach autobusów, remontach i objazdach, wydarzeniach czy zebraniach sołeckich oraz posiadająca system powiadamiający o zagrożeniach meteorologicznych i kryzysowych.

 • W TROSCE O ŚRODOWISKO

Zmieniająca się dynamicznie Gmina wymaga również wzmożonej dbałości o środowisko, tak aby poprawić komfort życia mieszkańców. Obecna ilość śmietników wzdłuż szlaków komunikacyjnych jest niewystarczająca. Nasze rozmowy z mieszkańcami wskazują również istotny problem z odpadami wielkogabarytowymi i elektroodpadami. Proponujemy, aby zwiększyć częstotliwość objazdowych zbiórek “gabarytów” z 2 do co najmniej 4 rocznie. Wydłużymy również pracę PSZOK-u od 10-18 codziennie oraz w soboty. Należy położyć również nacisk na utrzymanie i zakładanie nowych terenów zielonych, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych, boisk i parków. Od wielu lat (przed wyborami) pojawia się szansa na budowę tzw. “rury żuławskiej”, która pozwoli na skanalizowanie części żuławskiej i odciążenie obecnego rurociągu, którym tłoczone są ścieki do oczyszczalni Wschód. Chcemy doprowadzić do porozumienia gmin naszego powiatu, aby wspólnie z Gdańskiem sfinalizować jej budowę, a tym samym umożliwić skanalizowanie Żuław.
Zauważamy też potrzebę wprowadzenia dodatkowej brygady wzorem miejskiej Zieleni, która zajmie się utrzymaniem porządku i zieleni w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

 • SPORT i REKREACJA

Sport i rekreacja to ważna dziedzina poprawiająca kondycję, samopoczucie i stan zdrowia zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Niestety zauważalnym w naszej gminie jest problem braku ogólnodostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Widoczna jest potrzeba budowy  boisk i placów zabaw. Są bowiem miejscowości, które nie posiadają żadnego miejsca do wspólnej zabawy, czy choćby gry w piłkę. Mieszkańcom pozostaje korzystanie z przyszkolnych boisk dostępnych wyłącznie poza godzinami pracy placówek. Wielką szansą na rozwój kultury fizycznej byłaby również budowa basenu na terenie gminy. W ciągu ostatnich 16 lat wydatki, które trafiają bezpośrednio do klubów sportowych na terenie gminy nie zostały choćby podwojone. Należy przyjąć plan priorytetów i zwiększyć nakłady finansowe zarówno na budowę i utrzymanie obiektów, ale również na organizację zajęć i większe wsparcie dla klubów sportowych w porozumieniu z Gminnym Towarzystwem Sportowym jako operatorem i organizatorem życia sportowego w gminie. Jednym z wyzwań będzie również znalezienie odpowiedniego miejsca na gminne kąpielisko, które spełni wymogi bezpieczeństwa, a mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do sąsiednich gmin w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca odpoczynku.

 • WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W naszej gminie prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, liczne stowarzyszenia i fundacje. Pragniemy stworzyć plan współpracy z organizacjami, który nie będzie fikcją, a otwarciem drogi dla rozwoju, kreatywności i aktywizacji mieszkańców. Chcemy pomagać organizacjom w realizacji swoich celów dając im możliwość rozwoju i rozszerzania pól działania oraz pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 • BUDOWA SZKOŁY W JUSZKOWIE

Proponujemy odciążenie szkoły dwuzmianowej w Rotmance i wybudowanie potrzebnej szkoły w Juszkowie, wraz z salą gimnastyczną. Po konsultacjach z mieszkańcami, radą gminy oraz władzami Miasta Pruszcza Gdańskiego zadecydujemy o jej lokalizacji lub rozważymy współpracę z miastem dotyczącą rozbudowy szkoły nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

 • DOTACJE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Rewitalizacja wspólnot mieszkaniowych w miejscowościach, w których istniały dawniej PGRY poprzez utworzenie funduszu dotacyjnego dla wspólnot na termomodernizację budynków oraz zagospodarowanie dróg wewnętrznych i terenów zielonych wspólnot.

 • BEZPIECZEŃSTWO

Niepokojącym jest fakt, że gmina, która ma 30 tysięcy mieszkańców nie posiada własnego posterunku policji. Chcemy zabiegać o jego powstanie na terenie gminy. Naszym celem jest również wprowadzenie monitoringu na placach zabaw, boiskach i w newralgicznych miejscach całej gminy,

 • PAKIET MIESZKAŃCA
 • Karta mieszkańca

 • Karta Seniora

 • Karta Dużej Rodziny

 • Fundusz Stypendialny

 • Budżet Inicjatyw Społecznych

 • Dostępny Urząd

 • Kiermasze zdrowej żywności

 • Fundusz Sołecki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *